Ben jij ambitieus en duurzaam? Dan is het bestuur van PvdA Duurzaam misschien wel iets voor jou!

1 februari 2020

Wij jij samen de koers van de PvdA op Duurzaam zetten en houden, meld je dan aan als kandidaat voor een bestuursfunctie van dit duurzame netwerk.

Het bestuur van de landelijke werkgroep PvdA Duurzaam bestaat uit 4 bestuursleden. Deze bestuursleden mogen in een aaneengesloten periode van 4 jaar zitting nemen in het bestuur. Dat betekent dat alle bestuursleden reglementair aftreden en dat alle bestuursfuncties open zijn voor aanmelding!

Het netwerk kent de volgende doelstellingen:

 1. Het opzetten en onderhouden van een netwerk van leden van de partij die geïnteresseerd zijn in en / of betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling;
 2. Het bevorderen van de ideeënontwikkeling in de partij met betrekking tot duurzame ontwikkeling;
 3. Beïnvloeding van de politieke lijn van de partij met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

De werkgroep PvdA Duurzaam heeft twee themagroepen : Energie en Economie.

De Energietransitie en Klimaatdoelstellingen zijn grote politieke onderwerpen die voorlopig niet van het politieke speelveld verdwijnen. Dat betekent dat wij ons vanuit de werk- en themagroepen volop inzetten op deze onderwerpen. Van onze drukbezochte themabijeenkomsten “CO2 Heffing” en “Het Klimaatakkoord en de bebouwde omgeving” van begin dit jaar kun je een sfeerimpressie lezen op onze website. Ook in 2020 gaat het kabinet verder met de nadere uitwerking van de verschillende onderdelen van het Klimaatakkoord. En we zien ook dat de verkiezingen 2021 al voorzichtig op de deur staan te kloppen en partijen op verschillende duurzame onderwerpen al positie gaan innemen. De beide themagroepen zijn volop aan de slag om steeds te laten zien wat de belangrijke sociaaldemocratische aspecten zijn bij de uitwerking van onderdelen van het klimaatakkoord.

Als bestuur hebben wij vooral de taak om ervoor te zorgen dat leden regelmatig met elkaar in contact komen; de werkgroepen te ondersteunen; adviezen en voorstellen doen en besluitvorming beïnvloeden op congres en politieke ledenraad. Je hoeft dus geen inhoudelijk deskundige te zijn voor een bestuursfunctie, maar uiteraard wel betrokken bij duurzame ontwikkeling.

Ambieer jij een functie in ons bestuur? Dan kun je je aanmelden voor een bestuursfunctie en, indien van toepassing, je voorkeur vermelden; voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, coördinator communicatie of coördinator werkgroepen. Alle bestuursfuncties zijn beschikbaar. Een toelichting op deze bestuursfuncties tref je verderop in dit artikel aan.

Mocht je eerst meer informatie willen over deze werkgroep en de taken van het bestuur, stuur dan een mail met het verzoek om jou het reglement toe te sturen aan info@pvdaduurzaam.nl. Ook kun je meer achtergrondinformatie vinden op onze website: duurzaam.pvda.nl. Je kunt voor een persoonlijke toelichting contact opnemen met Jolien van der Werff, voorzitter a.i.,  op M: 06-51199633.

Als je je formeel kandidaat stelt voor een bestuursfunctie, is de navolgende procedure en planning van toepassing.

Procedure & Planning:

Het nieuwe bestuur wordt officieel gekozen op de eerstvolgende jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag 26 februari (19.30 – 21.30 uur). Als voor een bestuursfunctie 1 kandidaat beschikbaar is, kan deze zonder stemming worden aangewezen. Als meerdere kandidaten zich melden voor een bestuursfunctie vindt een schriftelijke stemming plaats. De namen van de kandidaten worden uiterlijk 5 dagen voor de datum van de jaarvergadering onder de aandacht gebracht.

Planning:

15 februari 2020:            Uiterste aanleverdatum kandidatuur bestuurslid PvdA Duurzaam

20 februari 2020:            Uiterste datum verzending nieuwsbrief met namen van kandidaten voor bestuursfuncties

26 februari 2020:             Datum jaarvergadering en aanwijzen bestuursleden PvdA Duurzaam

Toelichting bestuursfuncties:

De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor:

 • de vertegenwoordig van PvdA Duurzaam naar buiten (samen met de vicevoorzitter);
 • de werving van nieuwe bestuursleden;
 • de coördinatie van het bestuur en bewaken van het beleid van PvdA Duurzaam.
 • De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid in al zijn of haar taken.

De secretaris is onder meer verantwoordelijk voor:

 • het bijhouden van het ledenregister;
 • verzenden van de uitnodigingen voor de jaarvergadering;
 • opstellen van een besluitenlijst van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
 • het concipiëren van het jaarverslag, in de maand maart, over het voorafgaande jaar.

De penningmeester is onder meer verantwoordelijk voor:

 • het tijdig opstellen van een jaarlijkse begroting en deze ter bespreking voor te leggen aan het
 • bestuur en daarna ter vaststelling aan het Partijbestuur;
 • de financiële uitgaven, het bijhouden van een boekhouding* en bewaking van de begroting;
 • het concipiëren van een financieel jaarverslag, in de maand maart, over het voorafgaande jaar.

*             Het voeren van de boekhouding mag de penningmeester over laten aan een derde, echter de penningmeester blijft hiervoor binnen PvdA Duurzaam eindverantwoordelijk.

De coördinator communicatie is verantwoordelijk voor:

 • ontwikkelen van beleid ten aanzien van de communicatie van PvdA Duurzaam;
 • de werving voor de bijeenkomsten georganiseerd door PvdA Duurzaam;
 • het beheer van de website van PvdA Duurzaam inclusief het plaatsen van besluitenlijsten,
 • mededelingen, uitgebrachte adviezen en oproepen;
 • het beheer van andere verschijningsvormen van PvdA Duurzaam op het internet.

De coördinator themagroepen is verantwoordelijk voor:

 • het contact met de coördinatoren van de themagroepen;
 • de afstemming tussen de themagroepen;
 • de afstemming van het beleid van het bestuur en de activiteiten van de themagroepen;
 • signaleren van eventuele problemen en in overleg met coördinatoren van de themagroepen
 • werken aan oplossingen.