Impressie van PvdA Duurzaam workshop over CO2-heffing op partijcongres van 19 januari 2019 in Den Bosch

7 mei 2019

Aanwezig: ongeveer 70 mensen (verhuizing naar grotere ruimte nodig!), waaronder Partijbestuurslid Annemiek Wissink en de Eerste Kamerleden Mary Fiers en Lambert Verheijen. Jolien van der Werff leidt de discussie. Plaats: Congrescentrum 1931, Den Bosch.

Presentatie Bart Wesselink (Milieudefensie; https://milieudefensie.nl/actueel/201128-esb-artikel-pols-wesselink-oulahsen.pdf)

Bart bespreekt de discussie in het Klimaatakkoord, in het bijzonder de tafel voor de industrie. Hij laat zien hoe groot de financiële bijdrage van de industrie is en hoe groot die van huishoudens, alsmede hoeveel subsidie bij beide groepen terecht komt. De verdeling is bijzonder scheef ten nadele van huishoudens. Ook presenteert hij de belastingtarieven per ton CO2-uitstoot, waar zichtbaar wordt hoe sterk de belasting daalt bij toename van de uitstoot: degressie.

Hij ontkracht de theorie van het “waterbed effect”, het over de grens gaan van industrieën als de CO2-belasting hier hoger wordt. Dat is, althans binnen de EU, niet toegestaan. De industrie schermt voortdurend met de noodzaak van een “level playing field”, maar maakt niet duidelijk wat daar precies mee bedoeld wordt.

Bart bespreekt de beperkingen van het huidige ETS. In aanvulling daar op bepleit hij een geleidelijk stijgende CO2-heffing die er voor zorgt dat de degressie in de tarieven geleidelijk minder sterk is. Hij heeft berekend dat een tarief van €25/ton nog makkelijk te dragen is voor Tata Steel; dat een tarief van €50/ton zorgt voor een halvering van de winst en dat een tarief van €100/ton gedragen kan worden mits het ook in andere landen wordt ingevoerd. VNO/NCW is fel gekant tegen de CO2-heffing en bepleit een systeem dat veel ingewikkelder is (400 knoppen om aan te draaien tegenover 1 knop), waardoor de industrie veel meer mogelijkheden heeft om de belasting te ontwijken.

Bart sluit af met een oproep om mee te demonstreren op zondag 10 maart in Amsterdam.

Presentatie Chris Peeters (PvdA Duurzaam)

Chris onderschrijft ten volle de eindconclusie van Bart dat een CO2 heffing nodig is. Hij bepleit 4 acties  voor de PvdA in aanvulling op de recente brief van Asscher & Moorlag, de oproep van het partijbestuur aan leden om een petitie te ondertekenen en het meedoen aan de 10 maart demonstratie:

  1. Links moet nauw samenwerken met de andere linkse partijen. Het mag niet zo zijn dat iedere partij zich met een eigen petitie tot burgers richt.
  2. Links moet zorgen voor een kort pamflet met de basisgegevens, zoals die juist door Bart gepresenteerd zijn en die bij weinig mensen bekend zijn. Het pamflet moet bij elke gelegenheid verspreid worden.
  3. Links moet de achterbannen van D66, CDA en CU opstoken om oppositie te voeren tegen hun politieke leiders.
  4. De PvdA moet proberen de SPD te bewegen ook te pleiten voor een verbetering van het ETS en invoering van een CO2-heffing in Duitsland.

Discussie

Er ontstaat een levendige discussie.

Gepleit wordt om ook de achterban van de VVD, met name liberaal links, te benaderen. Voorts wordt gediscussieerd over het verschil tussen grote en kleine bedrijven. Ook wordt ervoor gepleit om het geld dat via de heffing wordt opgehaald gelijkelijk te verdelen onder alle burgers.

Tenslotte wordt een uitstapje gemaakt naar de heffingen die agrarische bedrijven zijn opgelegd, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen grondgebonden bedrijven (zoals die voor landbouw en rundvee) en de niet grondgebonden bedrijven, (zoals die voor varkens en pluimvee). Gepleit wordt voor het stimuleren van plantengroei om op die manier CO2 op te slaan.