16 november 2015

Nederland van het gas, te beginnen met Groningen

Tijdens de Politieke Ledenraad van 14 november zijn twee moties aangenomen die we als PvdA Duurzaam hadden ingediend: “Nederland van het gas, te beginnen met Groningen” en “Stop investeren en beleggen in fossiele energie”.

Beide moties hadden wel eerst een negatief pre-advies gekregen, maar met een kleine aanpassing en toelichting op de inhoud lukte het toch om een positief advies te krijgen. Hieronder beide moties.

Nederland van het gas, te beginnen met Groningen
ondersteund door de afdelingen Ridderkerk, Krimpen aan den Ijssel en Amsterdam West

De politieke ledenraad van de PvdA bijeen op 14 november 2015

Constateert dat:

  • er in Groningen zeer ernstige problemen zijn ontstaan door de winning van aardgas;
    vrijwel alle bedrijven, huishoudens en de Nederlandse gemeenschap als geheel erg afhankelijk zijn van aardgas;
  • de opbrengsten van het Groninger aardgas grotendeels gebruikt worden om reguliere rijksuitgaven te dekken, wat het vertrouwen in de overheid in Groningen ernstig aantast;
  • Nederland ernstig achterop loopt bij de verduurzaming van de energievoorziening en het terugdringen van de CO2-uitstoot.
  • de werkgelegenheid wordt gestimuleerd met investeringen in duurzame energievoorziening.

Is van mening dat:

Er meer vaart gezet moet worden achter het beleid gericht op het afscheid van fossiele brandstoffen. Belangrijke elementen van dat beleid zijn afbouw van de aardgaswinning, energiebesparing, duurzame werkgelegenheid en verhoging van de prijs van fossiele brandstoffen.

Verzoekt De Tweede Kamerfractie met voorstellen te komen om:

  • De gaswinning in Groningen op korte termijn flink te reduceren, voorzover dat uit het oogpunt van veiligheid mogelijk is, en daarna verder terug te brengen van de huidige 30 miljard m3 per jaar naar zo mogeljk minder dan 11 miljard m3 in de jaren 20.
  • Maximale inspanning te plegen bovenstaande reductie mogelijk te maken zonder extra gasimport en dus een grootscheeps besparingsprogramma op te zetten, waarbij vooral Groningen als voortrekker wordt gesteund om van het gas af te komen.

En roept iedereen op, mee te helpen aan de ombouw naar een aardgas- en fossielvrije samenleving zonder aardbevingen en met heel veel nieuwe werkgelegenheid.

Sjak Rijploeg

Maarten de Groot

Rolf Steenwinkel

Stop investeren en beleggen in fossiele energie

De politieke ledenraad van de PvdA bijeen op 14 november 2015

Constateert dat:
• Dat veel bedrijven, pensioenfondsen en overheden hun waarde (grotendeels) ontlenen aan fossiele energiebronnen en -reserves.
• Er groeiend inzicht is dat de klimaatverandering een serieuze mondiale aanpak behoeft en dat daarom strengere regulering van de uitstoot van CO2 binnen enkele jaren zeer denkbaar is.
• Er een toenemend besef is dat veel reserves aangaande fossiele energie, minder waard zijn dan ingeschat.
• Dat als gevolg hiervan (schoksgewijze) koersval van aandelen (de stabiliteit van) de economie kan aantasten, wat grote gevolgen zal hebben voor werkgelegenheid en pensioenen.
• Het gradueel loslaten en afschrijven van beleggingen en investeringen in fossiele energiebronnen (en daaraan gerelateerde producten) de beste manier is om bovengenoemde effecten te voorkomen en/of te verzachten .

En dat:

• Er een brede maatschappelijke beweging is ontstaan om investeerders (o.a. ABP) hun geld te laten terugtrekken uit de fossiele industrie.
• Dat de regering in 2014 heeft toegezegd een adviesaanvraag over dit thema (stranded assets) bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken te doen, maar deze aanvraag nooit heeft gedaan.

Is van mening dat:
Investeringen en beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen en banken in bedrijven die betrokken zijn bij de winning, handel en bewerking van fossiele energiebronnen (of daaraan gelieerde producten) en minder dan 50% van hun jaarwinst investeren in de transitie naar de omzetting naar hernieuwbare energiebronnen, als onwenselijk worden beschouwd en moeten worden afgebouwd.

En verzoekt de Tweede Kamerfractie om:
1. De regering te verzoeken om alsnog de Adviesaanvraag Stranded Assets bij de AIV in te dienen om te onderzoeken welke fossiele investeringen of reserveringen de Nederlandse staat doet of heeft, direct of indirect.
2. Naar aanleiding van dat advies een afbouwscenario voor die investeringen en reserveringen te ontwikkelen en te starten.
Jolein Baidenmann
Bas Roels
Rolf Steenwinkel