Steun motie 100% duurzame energie

20 september 2017

Op 7 oktober is er een PvdA congres. Op de PvdA ledenkamer kunnen leden moties indienen en moties steunen, alle moties met minimaal 100 steunbetuigingen worden meegenomen naar het congres. PvdA Duurzaam heeft de volgende motie nummer 984 geplaatst:

Het partijcongres van de PvdA, in vergadering op 7 oktober 2017,

overwegende,
– Dat het rapport ‘Op de toekomst’ van Paul Depla klimaatverandering en duurzaamheid noemt als een van de thema’s die de PvdA nu moet uitwerken;
– dat Depla de PvdA oproept meer onderdeel van een beweging te worden;
– dat is gebleken dat de huidige beleidsafspraken slechts een zeer geringe kans bieden dat de mondiale temperatuurstijging onder de 2 graden zal blijven – laat staan onder de eigenlijk noodzakelijke 1,5 graad – (zie bijv. http://grist.org/briefly/two-new-studies-show-the-world-is-on-the-brink-of-locking-in-dangerous-levels-of-climate-change/ );
– dat Urgenda onlangs een rapport “Het kan als je wilt” heeft uitgebracht over hoe Nederland in 2030 100% duurzame energie kan hebben
(zie http://www.urgenda.nl/documents/Urgenda%20-%20Rapport%20Duurzame%20Energie%20in%202030%20-%20v2%20-%202017.pdf);
– dat gigantische aanpassingen nodig zijn, die de inzet van de hele maatschappij vereisen, maar dat die ook grote kansen bieden voor nieuwe banen.
– dat het beleid zó vorm gegeven moet en kan worden dat alle mensen er van profiteren, met name de mensen met lage inkomens;
– dat in de komende kabinetsperiode de discussie start over een volgende versie van het Energie-akkoord;
– dat in de komende kabinetsperiode eveneens een eerste evaluatie van het Parijse klimaatakkoord zal plaatsvinden;

draagt het partijbestuur op om:
• te werken aan een gezamenlijke stellingname van PvdA, GroenLinks, SP en PvdD over de snelle overgang naar een 100% duurzame energievoorziening (zoals verwoord door Urgenda), met daarbij veel aandacht voor sociale aspecten en een grote overheidsrol;
• daarbij onze parlementaire fracties te betrekken en de partijnetwerken met de vele PvdA-deskundigen op dit terrein;
• binnen de PvdA een open (online-)discussie te voeren over deze stellingname, uitmondend in een openbaar debat;
• deze stellingname te gebruiken voor een intensieve PvdA-deelname aan het noodzakelijke maatschappelijke debat over een nieuw Energieakkoord en de aanvullende maatregelen nodig voor het halen van de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ga nu naar https://ledenkamer.pvda.nl/ en steun deze motie, dit moet voor dinsdag 26 september 10.00 uur gebeurd zijn!